ئەرێ تە ئەڤ کەلوپەلە دڤێت؛
پەیوەندیێ بمە بکە


جور: 01AM8 USB: 1
ID: L01 هێز: 20000
بها: 20 هزار ژمارا وان:

جور: 01AM8 USB: 1
ID: L02 هێز: 30000
بها: 30 هزار ژمارا وان:

جور: DMK-A29 USB: 1
هێز: 15000
بها: 15 هزار ژمارا وان:

جور: عادی؛ USB: 1
ID: L03 هێز: 20000
بها: 12 هزار ژمارا وان:

جور: NS-P10 USB: 2
هێز: 15000
بها: 12 هزار ژمارا وان:

جور: عادی؛ USB: 2
ID: L04 هێز: 10000
بها: 15 هزار ژمارا وان:

جور: DMK-A49 USB: 1
هێز: 20000
بها: 15 هزار ژمارا وان:

جور: عادی؛ USB: 1
ID: L05 هێز: 10000
بها: 12 هزار ژمارا وان:

جور: DKK-026 USB: 1
هێز: 10000
بها: 12 هزار ژمارا وان:

جور: عادی؛ USB: 1
ID: L06 هێز: 2600
بها: 4 هزار ژمارا وان:

جور: عادی؛ USB: 1
ID: L07 هێز: 2600
بها: 4 هزار ژمارا وان:

جور: عادی؛ USB: 1
ID: L08 هێز: 2600
بها: 4 هزار ژمارا وان:

جور: عادی؛ USB: 1
ID: L09 هێز: 2600
بها: 4 هزار ژمارا وان:

جور: عادی؛ USB: 1
ID: L10 هێز: 2600
بها: 4 هزار ژمارا وان:

جور: عادی؛ USB: 1
ID: L11 هێز: 6000
بها: 12 هزار ژمارا وان:

جور: MI-18 USB: 1
هێز: 10000
بها: 25 هزار ژمارا وان:

جور: J27A USB: 2
هێز: 20000
بها: 30 هزار ژمارا وان:

جور: B35E USB: 3
هێز: 30000
بها: 30 هزار ژمارا وان:

جور: RPP-79 USB: 1
هێز: 10000
بها: 10 دولار ژمارا وان: