خێرهاتی بۆ
Apple || Phone

لڤێرێ تو دشێی هەمی تشتا ببینی و بزانی دەربارەی Apple || Phone وەکی کرین و فروتنا موبایلا و جورێن موبایلا و ژمارا کەلوپەلا د مارکێتێ دا و دەمێ گەهشتنا کەلوپەلا و گەلەك پێزانینێن دی

کەلوپەلێت نوی؛

ئەرێ تە ئەڤ کەلوپەلە دڤێت؛
پەیوەندیێ بمە بکە


Iphone xr red:

جور: ئایفون XR ؛ بها: $600
ژمارا وان: گێگا: 64
رەنگ: سور

Iphone xr orange:

جور: ئایفون XR ؛ بها: $600
ژمارا وان: گێگا: 64
رەنگ: پرتەقالی؛

Iphone x black:

جور: ئایفون X ؛ بها: $600
ژمارا وان: گێگا: 64
رەنگ: رەش

Iphone 8 plus red:

جور: ئایفون 8-P ؛ بها: $475
ژمارا وان: گێگا: 64
رەنگ: سور

Iphone 7 plus black:

جور: ئایفون 7-P ؛ بها: $370
ژمارا وان: گێگا: 128
رەنگ: رەش

Iphone 7 plus black:

جور: ئایفون 7-P ؛ بها: $320
ژمارا وان: گێگا: 32
رەنگ: رەش

Iphone 7 plus rosegold:

جور: ئایفون 7-P ؛ بها: $320
ژمارا وان: گێگا: 32
رەنگ: روس گۆلد

Iphone 7 black:

جور: ئایفون 7 ؛ بها: $215
ژمارا وان: گێگا: 32
رەنگ: رەش

Iphone 7 gold:

جور: ئایفون 7 ؛ بها: $215
ژمارا وان: گێگا: 32
رەنگ: گۆلد

Iphone 6s plus gray:

جور: ئایفون 6S-P ؛ بها: $230
ژمارا وان: گێگا: 64
رەنگ: رساسی

Iphone 6s gray:

جور: ئایفون 6S ؛ بها: $130
ژمارا وان: گێگا: 16
رەنگ: رساسی

Iphone 6s gold:

جور: ئایفون 6S ؛ بها: $130
ژمارا وان: گێگا: 16
رەنگ: گۆلد

Iphone 6s rosegold:

جور: ئایفون 6S ؛ بها: $130
ژمارا وان: گێگا: 16
رەنگ: روس گۆلد

Iphone 6 black:

جور: ئایفون 6 ؛ بها: $118
ژمارا وان: گێگا: 16
رەنگ: رساسی

Iphone 6 gold:

جور: ئایفون 6 ؛ بها: $118
ژمارا وان: گێگا: 16
رەنگ: گۆلد

A-10 gold:

جور: A-10 ؛ بها: $115
ژمارا وان: گێگا: 16
رەنگ: گۆلد

HeadPhones

جور: E362 بها: 5 هزار
ژمارا وان: 10؛
رەنگ: سپی - رەش

HeadPhones

جور: SD07 بها: 5 هزار
ژمارا وان:
رەنگ: سپی

HeadPhones

جور: K-616 بها: 5 هزار
ژمارا وان:
رەنگ: سپی - رەش - پیڤازی

HeadPhones

جور: I7S بها: 10 هزار
ژمارا وان:
تاك یان کو: کو؛

HeadPhones

جور: 19X-MINI بها: 10 هزار
ژمارا وان:
تاك یان کو: کو؛

HeadPhones

جور: I7 بها: 5 هزار
ژمارا وان:
تاك یان کو: کو؛

HeadPhones

جور: B-POD بها: 35 دولار
ژمارا وان:
تاك یان کو: کو؛

HeadPhones

جور: HP-307 بها: 15 هزار
ژمارا وان:
رەنگ: رەش

HeadPhones

جور: V24 بها: 8 هزار
ژمارا وان:
رەنگ: رەش

HeadPhones

جور: V29 بها: 8 هزار
ژمارا وان:
رەنگ: رەش

HeadPhones

جور: عادی؛ بها: 3 هزار
ژمارا وان: 18؛
ID:M23 رەنگ: سپی

HeadPhones

جور: پێکڤەبەست بها: 7 هزار
بو: هێدفونێ - شەحنێ
ID:M24 ژمارا وان:

HeadPhones

جور: پێکڤەبەست بها: 7 هزار
بو: هێدفونێ - شەحنێ
ID:M25 ژمارا وان:

HeadPhones

جور: پێکڤەبەست بها: 5 هزار
بو: هێدفونێ - شەحنێ
ID:M26 ژمارا وان:

جور: MI-14 USB: 1
هێز: 10000؛
بها: 25 هزار ژمارا وان:

جور: RPP-91 USB: 1
هێز: 10000؛
بها: 30 دولار ژمارا وان:

جور: 01AM6 USB: 1
هێز: 10000؛
بها: 10 هزار ژمارا وان:

بو: Apple بها: 5 هزار
ژمارا وان: 11؛
درێژی: 1 مەتر ID: A71

بو: samsung بها: 5 هزار
ژمارا وان:
درێژی: 1 مەتر ID: A72

بو: samsung بها: 5 هزار
ژمارا وان: 20؛
درێژی: 1 مەتر ID: A73

بو: Apple بها: 6 هزار
ژمارا وان:
درێژی: 1 مەتر ID: A74

بو: Apple بها: 4 هزار
ژمارا وان: 10؛
درێژی: 1 مەتر ID: A75

بو: Apple بها: 6 هزار
ژمارا وان:
درێژی: 1 مەتر ID: A76

بو: Apple بها: 5 هزار
ژمارا وان: 17؛
درێژی: 1 مەتر ID: A77

بو: Apple بها: 4 هزار
ژمارا وان: 39؛
درێژی: 1 مەتر ID: A78

بو: samsung بها: 10 دولار
ژمارا وان:
درێژی: 1 مەتر ID: A79

بو: هەمی موبایلا؛ بها: 8 هزار
ژمارا وان:
USB: 2; ID: A80

بو: Apple بها: 8 هزار
ژمارا وان: 15؛
USB: 2; ID: A81

بو: Samsung بها: 8 هزار
ژمارا وان: 15؛
USB: 2; ID: A82

بو: Apple بها: 15 هزار
ژمارا وان: 10؛
USB: 4; ID: A83

جور: بارگاوی؛ بها: 15 هزار
ژمارا وان:
بو: ئایفون؛ ID: A84

جور: بارگاوی؛ بها: 15 هزار
ژمارا وان:
بو: ئایفون؛ ID: A85

جور: سەرە پلاك؛ بها: 8 هزار
ژمارا وان:
بو: ترومبێلێ ID: A86

جور: بارگاوی؛ بها: 5 هزار
ژمارا وان:
بو: ترومبێلێ ID: A87

جور: راگرێ موبایلێ بها: 5 هزار
ژمارا وان:
بو: ترومبێلێ ID: A88

جور: کونترول؛ بها: 2 هزار
ژمارا وان: 10؛
بو: هەمی موبایلا؛ ID: A89

جور: کونترول؛ بها: 3 هزار
ژمارا وان:
بو: هەمی موبایلا؛ ID: A90

جور: کونترول؛ بها: 5 هزار
ژمارا وان:
بو: هەمی موبایلا؛ ID: A91

جور: کونترول؛ بها: 5 هزار
ژمارا وان:
بو: هەمی موبایلا؛ ID: A92

جور: دەمژمێرا زیرەك بها: 20 دولار
ژمارا وان:
ID: A93

جور: میموری؛ بها: 5 هزار
ژمارا وان: 14؛
گێگا: ID: A94

جور: میموری؛ بها: 6 هزار
ژمارا وان:
گێگا: ID: A95

جور: میموری؛ بها: 7 هزار
ژمارا وان:
گێگا: 16؛ ID: A96

جور: میموری؛ بها: 10 هزار
ژمارا وان:
گێگا: 32؛ ID: A97

جور: USB بها: 15 هزار
ژمارا وان:
بو: Samsung ID: A98

IPHONE 7 - 8 PLUS

ID:X01 بها:4 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X02 بها:3 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X03 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X04 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X05 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X06 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X07 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X08 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X09 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X10 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X11 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X12 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X13 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X14 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X15 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X16 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X17 بها:4 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X18 بها:3 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X19 بها:4 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X20 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X21 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X22 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X23 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X24 بها:4 هزار
رەنگێن دیتر: سور - زەر؛

IPHONE 7

ID:X25 بها:6 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X26 بها:4 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X27 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X28 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X29 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X30 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X31 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X32 بها:6 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X33 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X34 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X35 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X36 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X37 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X38 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X39 بها:6 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

IPHONE 6 PLUS

ID:X40 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X41 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X42 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X43 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X44 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X45 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X46 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X47 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X48 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X49 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X50 بها:6 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X51 بها:6 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X52 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X53 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X54 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X55 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X56 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X57 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X58 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X59 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X60 بها:4 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

IPHONE 6

ID:X61 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X62 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X63 بها:4 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X64 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X65 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X66 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X67 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X68 بها:5 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ID:X69 بها:6 هزار
رەنگێن دیتر: نینن؛

ئەم دشێن چ تشتێ دی بوتە بکن؟


ئەم دشێن کەلوپەلا بگەهینن جهێ تە بڤێت بێ بەرامبەر


تو دشێی داخازا کارتا بکی ب ئونلاین


ئەم دشێن هاریکاریا تە بکەن دا تەلەفۆنا خوە بفروشی